Choose Skin
รออนุมัติ 0
1
ผู้ออนไลน์ระบบ
0
สร้างอาชีพ
0
อบรมพัฒนา
สถิติผู้เข้าร่วม/คน
  ซ่อม

0

  สร้าง

0

  พัฒนา

0

จำนวนอุปกรณ์ที่ซ่อม

ยานพาหนะ
เครื่องมือ/เครื่องจักรทางการเกษตร
เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน
รวมทั้งหมด

ผลการดำเนินงานล่าสุด

ศูนย์บริการ สถานศึกษา ดูรายละเอียด